Általános szerződési feltételek | Muszáj.hu

Üres

Összesen: 0 Ft

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a Daylon Bt., mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a muszaj.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit, valamint a honlapon bemutatott termékek adásvételi feltételeit. Az ÁSZF 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik.

Szolgáltató adatai:
Név: Daylon Bt.
Székhely: 8636, Balatonszemes, Kölcsey utca 13/a
Adószám: 22141239-2-14
Bejegyző Bíróság: Cégbíróság
Nyilvántartásba vételi száma: 14-06-308866
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 12010271-01165878-00100001
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban
Telefonszám: +36 30 203 1911
E-mail: info@mux.hu

1. Honlapon folytatott tevékenység, felelősség, szerzői jog

A Honlap célja bögrék és kapcsolódó termékek bemutása és értékesítése. A termékeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért a valóságtól eltérhetnek.

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:

  • Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia.
  • A muszaj.hu fő vagy aloldalainak más weboldalba történő beágyazása (például frame-ek segítségével) nem engedélyezett.
  • A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a muszaj.hu vagy a Szolgáltató támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a Szolgáltatóval, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.
  • A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a muszaj.hu, illetve a Szolgáltató és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Szolgáltató egyéb szolgáltatásairól.
  • A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.
  • A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a muszaj.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

2. Felhasználási feltételek

2.1. Honlap használatának és a rendelésnek a feltételei
A Honlap tartalmának minden része bármely Felhasználó számára ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető. Ennek megfelelően a Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, tehát a weboldal böngészésére valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására és megrendelésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Felhasználónak.

2.2. A webáruházban értékesített termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó általános tájékoztatás
A Honlapon megjelenített termékek elektronikus megrendelés leadásával vásárolhatóak meg. A Szolgáltató, alanyi adómentes, nem tartozik az áfa hatálya alá, a termék árában áfá-t nem számít fel.

3. A honlapon történő vásárlás

3.1. Tájékoztatás a megrendelés folyamatáról és feltételeiről
A Szolgáltató a Honlapon ajánlattételi felhívást tesz közzé. A megrendelés feladásával a Felhasználó, mint Vevő ajánlatot tesz. A megrendelés visszaigazolásával a Szolgáltató elfogadja azt. Írásbeli adásvételi szerződés jön létre.

3.1.1. Regisztráció és annak törlése
A Honlap használata és a megrendelés nem kötött regisztrációhoz.

3.1.2. Megrendelés
A Felhasználó a főoldalon található Megrendelem gombra való kattintást követően egy Megrendelő űrlapot tölthet ki. A megrendelni kívánt mennyiség, szállítási mód, a kért adatok kitöltését és az ÁSZF elfogadását követően a Megrendelem gomb megnyomásával leadja rendelését Szolgáltató felé. Ezt követően a Felhasználó egy visszaigazoló e-mailt kap az általa megadott e-mail címre, mely tartalmazza a megrendelés azonosítóját és a fizetési feltételeket. Előre történő banki átutalás esetén az átutalás közleményében a megrendelés azonosítóját Vevőnek fel kell tüntetnie. A rendelés módosítására, lemondására a termék postázását megelőzően telefonon van lehetősége Felhasználónak, az alábbi telefonszámon 9 és 13 óra között: +36 20 480 0086. Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelem gomb megnyomását megelőzően a javítani kívánt adatra való kattintással van lehetőség. Az esetlegesen hibásan megadott adatokból adódó, valamint a megrendelés folyamata közben felmrülő technikai problémákból adódó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibás adatokból következő többletköltség Felhasználót terheli, azokért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
48 órán belül a rendelés beérkezéséről Szolgáltató köteles visszaigazoló emailt küldeni a Felhasználó részére. Amennyiben ez nem történik meg a Felhasználót ajánlattételi kötelezettség nem terheli.

3.3. Fizetési feltételei
A termék árának kifizetése bankkártyás fizetéssel, előre történő átutalással vagy utánvéttel történhet. Az átutalás közleményében fel kell tüntetni a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail adatai közt található Megrendelési azonosítót. Személyes átvétel esetén előre történő banki átutalással vagy készpénzzel való fizetés lehetséges.

3.4. Kiszállítás feltételek
A csomag postára adása az utalás beérkezését követő munkanapon történik.
A kiszállítás minden esetben levélként a Magyar Posta által közvetítve elsőbbségi feladványként belföldön kb. 1-2 munkanapon belül teljesül.
Kiszállítás módja, díja és határideje:
Kiszállítás postai úton, utalást követően: 490 Ft – 2-3 munkanap
Kiszállítás utánvéttel: 1790 Ft – 2-3 munkanap
Szolgáltató fenntartja a jogot a kiszállítás és fizetési módok elérhetőségének változtatására, valamint a kiszállítás díjának akció keretében történő felvállalására.

3.5. Átvétel
Személyes átvételt biztosítani nem áll módunkban.

3.6. Számla
Szolgáltató a megrendelt áruval együtt csomagolva papír alapú számlát küld Felhasználónak.

4. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől és visszaküldheti/visszaviheti a megrendelt terméket Szolgáltató Honlapon kijelölt telephelyeire.

A Felhasználó elállási jogát a termék átvételétől számított 14 munkanapon belül érvényesítheti az info@mux.hu e-mail címre küldött egyértelmű nyilatkozatával. A kifizetett vételár visszafizetése az áru visszavételét követően legkésőbb 30 munkanapon belül teljesül. A termék visszajuttatásának költsége a Felhasználót terheli, a termék nem rendeltetésszerű használatának következményeiért Felhasználó felel, az okozott kár megtérítésére kötelezett.

5. Szavatosság, jótállás

5.1. Szavatosság
Hibás termék esetén csere illeti meg Felhasználót. Szavatossági igényét az info@mux.hu e-mail címen jelentheti be.

5.2. Jótállás
Kötelező jótállás szabályainak ismertetése: Az értékesített termék az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozik.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszkezelést Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken keresztül biztosít: e-mail: info@mux.hu, telefon: +36 30 203 1911

6.2. Vitás kérdés esetén az illetékes békéltető testület a Somogyi Békéltető Testület.

7. Egyéb rendelkezések

A megrendelés, annak visszaigazolását követően írásba foglalt adásvételi szerződésnek minősül. Szolgáltató a szerződést a Megrendelés azonosító számával elektronikusan iktatja. A szerződéskötés nyelve magyar, a szerződésre Magyarország joga az irányadó. Az iktatott szerződésről Vevő kérésére elektronikusan másolatot küldünk.

A termék tulajdonjoga a Felhasználóra a termék átvételét követően száll át.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó és ezen jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Ön a termék átvételét követően, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikusan az info@mux.hu e-mail címre vagy postán a 8636 Balatonszemes, Kölcsey utca 13/a címre.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Az értékcsökkenést köteles megtéríteni számunkra. Ön akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.